Dataanalyse

Når data er indsamlet, kan der afhængig af, om data er kvantitative eller kvalitative, foretages forskellige analyser. For kvantitative data vil formålet og tilrettelæggelsen af undersøgelsen afgøre, om der skal foretages rent beskrivende analyser eller mere statistiske analyser. Ved beskrivende analyser beregnes nøgletal typisk baseret på en optælling antallet af svar inden for de forskellige svarkategorier. Desuden kan der udarbejdes krydstabeller med inddragelse af flere variable. Resultaterne præsenteres i diagrammer og tabeller. Ved statistiske analyser opstilles der en model, og der kan foretages hypotesetest, variansanalyse, regressionsanalyser, faktor og klyngeanalyser. De statistiske analyser kan f.eks. bruges ved markedsundersøgelser for at få et klarere billede af udviklingen.

I kvalitative analyser søger man at identificere mønstre og sammenhænge i datamaterialet. Det giver mulighed for at få en dyberegående forståelse af de undersøgte problemstillinger.

Er der indsamlet sociale netværksdata, kan der også foretages netværksanalyser, der belyser betydningen af relationer mellem personer eller virksomheder. Her kan f.eks., hvordan en virksomhed er placeret i et netværk have betydning for, hvilke typer af informationer de kan få adgang til.

Indsamlede data kan evt. sammenholdes med andre typer af informations fra f.eks. Danmarks Statistik.