Dataindsamling

Ofte indsamles væsentlige data om virksomheden mere eller mindre automatisk gennem økonomisystemet eller andre indarbejdede procedurer til at opsamle data. Men for visse typer af data som f.eks. kundernes adfærd, deres ønsker og holdninger til forskellige produkter eller medarbejdernes tilfredshed med virksomheden kan det være nødvendigt at indsamle data ved at henvende sig direkte til pågældende aktør. Afhængig af opgavens indhold og formål kan der bruges forskellige fremgangsmåder til at indhente de nødvendige informationer.

Spørgeskemaundersøgelse/Survey

Spørgeskemaundersøgelser bruges når der er behov for at få et overblik over at område via en repræsentativ kortlægning af udbredelsen af en bestemt adfærd eller holdning. Spørgeskemaundersøgelser har den fordel, at de er forholdsvis billige at gennemføre blandt mange respondenter, samt at afrapporteringen kan ske meget visuelt ved hjælp af diagrammer og tabeller.

En spørgeskemaundersøgelse kan tilrettelægges så den enten er på papir, eller den er elektronisk. Til elektroniske spørgeskemaer bruger vi programmet LimeSurvey. Fordelene ved de elektroniske skemaer er, at svarene efterfølgende ikke skal indtastes, men ikke mindst at der kan laves et flow i spørgsmålene, så spørgsmål, der på grund af respondentens tidligere svar ikke er relevante, springes over.

Spørgeskemaerne udarbejdes i samarbejde med kunden. Vi sparrer også gerne omkring udarbejdelsen af spørgeramme, skemaets struktur, udvælgelse af respondenter og analysemuligheder, hvis virksomheden selv ønsker at stå for udsendelsen af spørgeskemaet og den videre analyse.

Interview og fokusgrupper

Interview og fokusgrupper bruges til at skabe indsigt i og forståelse for komplekse problemstillinger. I fokusgrupper skaber diskussionen og gruppedynamikken desuden mulighed for at få afdækket skjulte følelser og holdninger. Interviews kan gennemføres som personlige interview eller telefoninterview. Skype-interview vil også være en mulighed, da det giver nogle af fordelene ved at kunne se personen, men er mindre ressourcekrævende end det personlige interview.

En interviewguide udarbejdes i samarbejde med kunden. Det er dog væsentligt, at guiden er så smidig, at der er mulighed for at følge op på og få uddybet respondenternes svar, samt ikke mindst forfølge nye og uventede spor og vinkler, som fremkommer i selve interviewsituationen.

Interview kan med fordel kombineres med andre metoder. Specielt vil indledende interviews til at skabe indsigt med efterfølgende spørgeskemaundersøgelse til at skabe overblik være værdifuld i mange situationer.

Observation

Ved observation iagttages de problemstillinger eller processer, der skal undersøges, for at se hvordan mennesker handler og interagerer i konkrete sammenhænge. Det kan enten være i forhold til andre personer, men også i forhold til ting eller steder. Eksempler på de to sidste nævnte situationer kunne være, hvordan en person bruger et produkt, gør personen det på den måde, der var intentionen eller bliver produktet også brugt på andre måder end producent havde tænkt – dette kunne medføre, at andre kundetyper kunne være et potentielt marked. Med hensyn til steder kunne observationer af, hvordan personer bruger en genbrugsplads føre til en mere hensigtsmæssig indretning af pladsen. Observationer er velegnede som metode, når respondenten kan have svært ved at sætte ord på sine handlinger eller interaktioner eller ikke er bevidste om dem.

En observationsguide udarbejdes i samarbejde med kunden. Det aftales desuden om observationerne skal foregå åbent eller skjult, og hvordan de dokumenteres. Observation kan med fordel kombineres med andre metoder for at få den bagvedliggende mening med den observerede adfærd frem.

Workshops

Workshops kan bruges til at præsentere resultater af analyser, men også til yderligere at få belyst og testet de problemstillinger undersøgelsen behandler. Workshops kan desuden bruges til at teste og underbygge anbefalinger. Workshops kan også være med til at sikre en forståelse og forankring af eventuelle tiltag i virksomheden.